El President de la Societat Musical l´Artesana de Catarroja

D. Rafael Soler Ferrer

Saluda  a

Srs/es Socis/es de la Societat Musical  l´Artesana de Catarroja

i té el plaer de comunicar-los l’acord de la Junta Directiva de convocar l’Assemblea General Ordinària de socis per al dia 28 de Març de 2015 a les 16:00 hores en Primera Convocatòria i a les 16:15 hores en Segona Convocatòria, significant que en primer lloc se celebrarà l’assemblea general de l’Escola de Música i tot seguit i sense dilació de temps, la corresponent a la Societat Musical, amb el següent orde del dia:

    1-   Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta anterior.

    2-   Aprovació comptes generals i Memòria d’Activitats 2014.

    3-   Pressupostos ordinaris any 2015.

   4-   Permanència dels actuals membres de la Junta Directiva en els seus càrrecs i renovació de la mateixa.

    5-   Quotes socis.

    6-   Precs i Preguntes.

Els comptes anuals de l’exercici 2014 (balanç de situació i comptes de resultats) , així com els pressupostos per a l’exercici 2015 i la liquidació de l’exercici 2014, estaran a la disposició del soci del dia 23 al 27 de Març de 2015 en Secretària.

Catarroja, a 19 de febrer del 2015

Fachada reformada en 2012

Fachada reformada en 2012