Artesana_COLOREl President de la Societat Musical l´Artesana de Catarroja

D. Rafael Soler Ferrer

Saluda

a

Srs/es Socis/es de la Societat Musical  l´Artesana de Catarroja,

i té el plaer de comunicar-los l’acord de la Junta Directiva de convocar l’Assemblea General Ordinària per al dia 29 de Març del 2014 a les 16:00 hores en Primera Convocatòria i a les 16:15 hores en Segona Convocatòria per a l’Escola de Música i, en finalitzar ésta, se celebrará la correponent a la de la Societat Musical, amb el següent orde del dia:

                   1- Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta anterior.

                   2- Aprovació comptes generals i Memòria d’Activitats 2013.

                   3- Pressupostos ordinaris any 2014.

                  4- Nous carrecs Junta Directiva i ratificar nou President

                  5- Quotes socis.

                  6- Precs i Preguntes.

Els comptes anuals de l’exercici 2013 (balanç de situació i comptes de resultats) , així com els pressupostos per a l’exercici 2014 i la liquidació de l’exercici 2013, estaran a la disposició del soci del dia 24 al 29 de Març de 2014. Per a qualsevol dubte o aclariment, la setmana del 24 al 29 de Març, el Comptador estarà a la disposició del Soci que així ho sol·licite previament a la Secretaría

Catarroja, a 14 de febrer del 2014